Způsobilost

   
 

Laboratoř byla poprvé akreditována v roce 1994. Od té doby byla laboratoř reakreditována již pětkrát, naposledy v květnu 2018. Nyní je laboratoř akreditována Českým institutem pro akreditaci pod registračním číslem 1066 s platností do roku 2023.

Předmět akreditace je neustále upravován tak, aby odpovídal požadavkům měnící se legislativy a tím odpovídal co nejvíce potřebám našich zákazníků na požadované rozsahy analýz, na postupy vzorkování a interpretaci výsledků zkoušek.

Předmět akreditace laboratoře: Chemické analýzy odpadů, odpadních vod, povrchových vod, podzemních vod, bazénových vod, teplé užitkové vody, pitných a balených vod, kontaminovaných půd, rybničních sedimentů, říčních sedimentů, kompostů, surovin a dalších vzorků životního prostředí, bakteriologická vyšetření pitných, balených, teplých a bazénových vod, postupy vzorkování a provádění testů materiálů pro styk s pitnou vodou.

Poznámka: Po kliknutí se níže uvedené dokumenty ve tvaru PDF otevřou v novém okně

 
Příloha - nedílná součást akreditace

Kromě akreditace je laboratoř “pověřenou osobou” k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle § 7, odst. 2 zák. č. 185/01 Sb. o odpadech.Laboratoř je “oprávněnou laboratoří” ke zjišťování koncentrací znečišťujících látek odpadních vod podle § 3, odst. 4 vyhl.č. 293/02 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.Laboratoř je zaregistrována v databázi CeHO v rámci evidence zařízení a látek s obsahem PCB podle § 39 odst. 7 zák. č. 185/01 Sb. o odpadech. Kód laboratoře je 0030. Rovněž máme certifikát a registraci na odběry vzorků s obsahem PCB.


Laboratoř je oprávněným uživatelem s přístupem do informačního systému PiVo k předávání výsledků zkoušek pitných a rekreačních vod v elektronické podobě pro své zákazníky, kteří jsou vázáni povinností vyplývajících ze zákona č. 258/00 Sb.