Přístroje

    
Laboratoř je vybavena měřidly, meřicími zařízeními a dalším vybavením:
   
 
OES - DCP emisní plazmová spektrometrie;
stanovení kovů ve vyšších a středních ale i stopových koncentracích
AMA-254 jednoúčelový analyzátor na stanovení stopových obsahů rtuti
GC-MS, plynová chromatografie s hmotnostním detektorem;
stanovení organických látek: PCB, PAU, OCP, BTEX ad.
GC-MS
HPLC kapalinový chromatograf - stanovení organických látek
(především pesticidů)
GC-FID plynový chromatograf - stanovení NEL (ropné látky)
IČ spektrometrie;
jednoúčelový analyzátor nepolárních extrahovatelných látek
(ropné látky)
UV-VIS spektrometrie;
stanovení některých aniontů, ev. kovů
LTX-2000 jednoúčelový analyzátor na stanovení organicky vázaných halogenů (AOX)
Celkový organický uhlík, rozpuštěný organický uhlík;
skupinové ukazatele organického znečištění vod
vzorkovač MORAVA 1500 – odběry vzorků odpadních
vod typu A, B a C